Veiligheidscoördinatie

In België is een veiligheidscoördinator verplicht wanneer tenminste twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens werken uitvoeren op een zelfde werf. Deze regel is van toepassing zowel tijdens de ontwerpfase als de uitvoering. Bij werven vanaf 500 m2 stelt de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan, in het andere geval kan de aanstelling gebeuren door de opdrachtgever of bouwdirectie belast met het ontwerp.

Bureau Bouwtechniek beschikt over een goed opgeleid en ervaren team veiligheidscoördinatoren dat zowel in ontwerpfase als uitvoering kan instaan voor veiligheid en welzijn.

Veiligheidscoördinatie wordt uitgevoerd in het kader van een samenwerking in een multidisciplinair team, maar kan even goed als afzonderlijke opdracht besteld worden.

Taakomschrijving

Ontwerp
In ontwerpfase detecteert en bestudeert de veiligheidscoördinator risicovolle bouwkundige, technische en organisatorische elementen op basis waarvan een veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld wordt. Hij maakt een dossier op aangepast aan de karakteristieken van het bouwwerk, met vermelding van de gegevens die van belang zijn voor de veiligheid en de gezondheid en waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet rekening gehouden worden.

De veiligheidscoördinator stelt een veiligheids- en gezondheidsplan op dat opgenomen wordt in het aanbestedingsdossier en waarmee de inschrijver rekening dient te houden bij opmaak van zijn offerte. Van bij het ontwerp wordt zorgvuldig bekeken hoe het onderhoud van het gebouw op een veilige manier kan gebeuren.

Uitvoering
Tijdens de werken controleert de coördinator of de vooropgestelde preventiemaatregelen gerespecteerd worden en coördineert hij de planning van de aannemers i.f.v. wederzijdse risico’s. Hij sensibiliseert hen inzake de eigen veiligheid en die van collega’s zodat arbeidsongevallen tot een minimum worden beperkt. De verslagen van de veiligheidscoördinator worden gebundeld in een coördinatiedagboek.

Op het einde van zijn opdracht (bij voorlopige oplevering) overhandigt hij een postinterventiedossier aan de opdrachtgever met daarin alle relevante informatie en alle maatregelen die genomen moeten worden bij latere onderhouds- of verbouwingswerken.

Deskundigheid
BB is lid van verschillende professionele netwerken Prebes en WODCA, waar vakkennis en ervaringen op de werkvloer gedeeld en besproken worden.

Op uitnodiging van BEVAD heeft BB meegeschreven aan het nieuwe handboek Brandveilig werken bij dakafdichtingswerken dat eerstdaags gepubliceerd wordt.

BB geeft lezingen en voordrachten over wetgeving en reglementering voor het aanstellen van een veiligheidscoördinator n.a.v. het KB van 19 januari 2005 van tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en is gastdocent aan Ehsal en Cresept voor de cursussen bouwrisico’s en veiligheidscoördinatie.