Kortrijk project 019r 3948

Energetische renovaties

Uw patrimonium van een performant energielabel voorzien is een uitdaging naar onze hand.

Aan een doorgedreven renovatie van een gebouw worden stevige eisen opgelegd op gebied van de energetische prestaties, en terecht. Met het oog op het behalen van onder andere de Vlaamse klimaatdoelstellingen tegen 2050, waarbij het volledige bestaande gebouwenpatrimonium een performant energielabel moet behalen, zijn grote inspanningen nodig op renovatiegebied.

Dat op een duurzame manier doen, vereist een technisch correcte aanpak.

Een energetische renovatie is een evenwichtsoefening tussen energie-efficiëntie, kosten-baten, comfort, gebouwbeheer in gebruiksfase en een duurzame materiaalkeuze. 

08 PBP

Waarover gaat het juist?

Een energetische renovatie leidt tot een reductie van het energieverbruik en een verhoging van het comfort binnen uw gebouw. Om dit technisch duurzaam klaar te spelen is een geïntegreerde aanpak met visie op het geheel cruciaal. Voor minder gaan we niet.

U kan bij ons beroep doen op een divers team van algemene bouwtechnische experten aangevuld met dak-, gevel- of bouwfysica specialisten.

Als u nog andere, specifieke vragen heeft, kunnen we ook externen in ons team opnemen zoals een ontwerpend architect, een stabiliteitsingenieur, een studiebureau technische installaties of een restauratie-architect met wie we in het verleden reeds succesvol hebben samengewerkt.

Wat zeggen onze bouwfysica experten?
CHOICE BB Tour Taxis 55 A6698 3450

Haalbaarheidsstudie

Een energetische renovatie begint voor ons steeds met een grondige analyse van de bestaande toestand en het in kaart brengen van de mogelijke renovatiescenario's.

De huidige prestaties op vlak van energieverbruik en comfort spelen hier een hoofdrol. We brengen uw verwarmings- en koelbehoeftes gedetailleerd in kaart, maken een accurate inschatting van de maatregelen die de meeste impact hebben, zowel op een vermindering van het verbruik als een verhoging van het comfort.

Wat houdt een haalbaarheidsstudies in?
Kortrijk project 028 3951

Werkwijze

De bevindingen van de haalbaarheidsstudie vatten we samen in een globaal renovatieconcept. De eerste en belangrijkste stap richting de verwezenlijking van uw droom is hiermee gezet.

We weten nu wat ons te doen staat om de renovatie ook daadwerkelijk te realiseren. Als er (esthetische) ontwerpbeslissingen gemaakt moeten worden, werken we samen met een ontwerpend architect. Als dat nodig is, kan die samen met ons een aanvraag voor omgevingsvergunning indienen.

Als alles vastligt stellen we een aanbestedingsdossier samen en begeleiden we de eigenlijke aanbesteding indien u dat wenst. U mag er zeker van zijn dat we grondig en nauwkeurig te werk gaan.

Bouwfysica

Op de werf

Op de werf kan u op ons rekenen om de technische kwaliteit van de werken op te volgen. Vanaf de opstartvergadering t.e.m. de oplevering.

  • We controleren of de gebruikte producten voldoen aan de bepalingen in ons bestek, wetgeving en normering en aan de algemene regels van goed vakmanschap.
  • We zorgen ervoor dat de werfvergadering vlot en zinvol verlopen. U kan daar zelf mee over oordelen a.d.h.v. ons verslag.
  • We dubbelchecken het factuurbedrag van de aannemer tot na de komma.

Tijdens de uitvoering houden we de vooropgestelde doelstellingen op vlak van energieverbruik nauwlettend in de gaten. We gaan dus niet licht over aanpassingen. Als we het nodig vinden controleren we de kwaliteit van het uitgevoerde werk met behulp van een warmtecamera of een tussentijdse blowerdoormeting.

U bent als opdrachtgever op de hoogte van elke stap die we nemen. Niet omdat we denken dat u tijd over hebt, wel omdat we meerwaarde zien in onze samenwerking.

Maak kennis met onze specialisten

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (5)

Alex S

ir. arch. Alexander Scheepers

Projectarchitect
E-mail |
BB Arno oct 2014

ir. arch. Arno Van Hulle

Projectarchitect
Onderhoudsadviseur
E-mail |
Bert

arch. Bert Van den Bergh

Projectarchitect
Adviseur renovatie & restauratie
E-mail |
Katalin

arch. Katalin Urban

Technisch expert
E-mail |
Stephanie Van Goethem

ir. arch. Stephanie Van Goethem

Projectarchitect
Adviseur gevelrenovatie
Expert schadediagnose en herstelling van beton
E-mail |

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (3)

BB Robbe oct2014

ir. arch. Robbe Verelst

Energie- en duurzaamheidsadviseur
Adviseur bouwfysica
E-mail |
Emma

ir. arch. Emma Van De Steene

Energie- en duurzaamheidsadviseur
E-mail |
B B Martijn Vyncke 8087 Large

ing. Martijn Vyncke

Energieadviseur
Daglicht expert
Adviseur technische installaties
E-mail |

Andere vormen van restauratie & renovatie

Haalbaarheidsstudies


U schakelt ons in als u een plan van aanpak nodig heeft om een gebouw op zo goed mogelijke wijze te renoveren.
Meer over Haalbaarheidsstudies


Dak & Parkeerdak

De renovatie van uw dak, zelfs het technisch meest complexe, is een kolfje naar onze hand.
Meer over Dak & Parkeerdak

Gevel & Terras


Uw bouwschil is bij ons in goede handen.
Meer over Gevel & Terras


Erfgoed


De renovatie van gebouwen met erfgoedwaarde vraagt bijzondere bouwkundige kennis, toewijding en expertise. Van alle drie hebben wij kaas gegeten.
Meer over Erfgoed