IT Labo's en Datacenter UGent

Architect: evr-architecten
Bouwheer: Universiteit Gent
Adviseurs: Arcadis Belgium (stabiliteit, technieken)
Locatie: Zwijnaarde
Oppervlakte: 18.000 m²
Timing: 2010 - 2015
Budget: € 30.000.000
Status: opgeleverd

© Renders : evr-architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek
© Sarah Blee

Projectondersteuning | Samenwerking

De Universiteit Gent bouwt IT Labo's en een Datacenter op de campus Ardoyen in Zwijnaarde. Het stadsontwerp, ontwikkeld sinds 1999, voorziet voor de site een kwalitatieve combinatie tussen campus / wetenschapspark en kantoorzone met belangrijke verdichtingsmogelijkheden binnen een hoogstaande groen- en natuurstructuur. De invalshoek “efficiënt ruimtegebruik” resulteerde in een dens gestapeld volume bestaande uit een sokkel die enkele publieke functies huisvest en een achterliggend datacenter waarop een kantoor- en labotoren van 13 bouwlagen staat. De kleine footprint laat op dit bouwperceel nog ruime uitbreidingsmogelijkheden toe.

De toren is opgevat als een stapeling van kolomvrije en flexibel in te richten kantoor- en onderzoekplateau’s, rondom een centrale kern. Het gelijkvloers en de eerste bouwlaag worden aan de pleinkant ingenomen door transparante publieke functies zoals een vakbibliotheek, een klein auditorium, enkele grote leslokalen en een onthaal met rustruimtes.

Het hoogteaccent komt er vanuit een lezing van de context: de ligging aan de stedelijke rand en langs de hoofdstructuren N60 en E40, de zichtbaarheid van de campus en het creëren van een oriëntatiepunt voor het lokaal en (inter)nationaal publiek. De visuele relaties met de veelzijdige context worden op verschillende gevels en hoogtes op een gevarieerde manier aangegaan. Het project zoekt de uitstraling van juistheid, gepastheid en duurzaamheid.

Beyond passive
Het project is duurzaam in de meest brede zin van het woord: in de kern en in zoveel mogelijk aspecten. De grootste milieutechnische uitdaging is de energiezuinige koeling van het datacenter. De restwarmte van 1000 m2 datacenter wordt ingezet als warmtebron voor de verwarming van de overige 17.000 m2 van het gebouw. Een eigen energie-opwekking gebeurt via de zuidgerichte PV gevel.

Façade-engineering
De verschillende geveltypologiën houden tevens rekening met de uiteenlopende klimaatcondities, het optimaal gebruik van daglicht, de flexibiliteit van de achterliggende ruimtes, specifieke programma- eisen, bouweconomie en het eenvoudige onderhoud. 

Naast duurzame technieken kreeg ook de gevel een duurzame opbouw. De gesloten geveldelen bestaan uit HSB-panelen die voor de betonnen ruwbouw worden gemonteerd, een zeer efficiënte bouwwijze met een lage milieukost. Op het moment van de uitvoering werden deze panelen in België regelmatig ingezet in kleinschalige projecten, maar de toepassing in hoogbouw was nieuw.

Grootste uitdagingen m.b.t. de gevel:

  • verhoogde wind- en regenbelasting 
  • zoektocht naar geschikte brand technisch oplossingen.

Een wasinstallatie op het dak voorziet in het onderhoud van de gevels.

BIM 
Voor dit project werkten we voor de eerste maal samen met externe partijen in Revit. Tijdens de nauwe samenwerking tussen Bureau Bouwtechniek en Arcadis werd een volledig geïntegreerd BIM model ontwikkeld. Na strikte afspraken aangaande de opbouw van het model is het architectuurmodel opgezet door Bureau Bouwtechniek. De deelmodellen stabiliteit en technieken werden gemodelleerd door Arcadis.

Gezien in het project veel technieken zichtbaar blijven en een wezenlijk deel van de architectuur uitmaken, is het geïntegreerd BIM-model de uitgewezen tool om samen met het architectenbureau de impact van de technieken op de architecturale context te controleren en te optimaliseren.
De architecturale elementen werden door Bureau Bouwtechniek onderzocht en in het model opgenomen. De intelligente elementen generen de uitgebreide en gedetailleerde meetstaat. 

Lees meer

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de bouwtechnische ondersteuning en technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering.

BB team: arch. Raf De Preter, ir. arch. Paulus Present