Gevels & terrassen

Knowhow

De Bureau Bouwtechniek renovatie experten combineren een grondige kennis van de materialen en technieken en een actueel inzicht in relevante theoretische grondslagen, normen, technische voorschriften en wetgevingen met een ruime praktijkervaring. Ze kunnen de situatie ter plaatse snel en accuraat inschatten en conform hun bevindingen de juiste beslissingen nemen m.b.t. de aangewezen renovatie. 

Takenpakket

BB begeleidt renovatieprojecten op maat van de bouwheer, conform de normen en technische voorschriften van het WTCB en met oog voor intelligente, innoverende technieken. 
BB kan betrokken worden bij alle facetten van de technische renovatie, gaande van de eerste vaststellingen ter plaatse t.e.m. de oplevering en het as-built dossier en beheerst zowel het administratieve dossier als de kwaliteitsbewaking en budgetcontrole.

Bureau Bouwtechniek kan een coördinerende rol waarnemen en de contacten met de betrokken partijen, ingenieurs, techniekers en leveranciers onderhouden.  
Voor en tijdens de uitvoering kan BB ook optreden als adviseur van de bouwheer en de renovatieplannen toelichten aan de V.M.E.

Concreet

Ontwerp

Visueel onderzoek en inventarisatie van de huidige situatie:

 • inspectie en evaluatie van de bestaande toestand van de terrassen en gevels (gebreken, uitvoeringstechnische moeilijkheden, borstweringen, aansluitingen ramen,  etc.) m. b. v. verrekijkers , digitale toestellen en telelens-camera’s;  
 • verwerking van de gegevens in een inventarisatiebundel met tekeningen en foto’s - groeperen en interpreteren van de verzamelde gegevens; 
 • evaluatie van de noodzakelijkheid van bijkomende visuele inspectie door een hoogtewerker. 

Dossieronderzoek en wetenschappelijke proeven :

 • onderzoek van de gevelopbouw 
 • detectie van betonrot  
 • analyse van voorgaande gevelrenovaties en voorgaand stabiliteitsonderzoek  
 • evaluatie  van de noodzakelijkheid van bijkomende wetenschappelijke proeven en staalnames in functie van steensterkte/porositeit en structurele gevelopbouw. 

Opstellen van een inspectieverslag: 

 • analyse van de mogelijke oorzaken van de schade  
 • formulering van optimale renovatiemethodiek  
 • voorstel van strategie en aanpak m.b.t. de opmaak van het uitvoeringsdossier, de aanbesteding en de werfopvolging 

Aanbesteding

 • opstellen van het bestek na bespreking met opdrachtgevers  
 • vergelijking van de offertes van de aannemers 

Uitvoering
Tijdens de uitvoering controleert BB of de werken verlopen conform de technische bepalingen en vooropgestelde kwaliteit in het bestek. 

Leiding van de werken :

 • leiding van de werfvergadering met aannemer(technisch, kostentechnisch, organisatorisch enz.) - controle uitoefenen op de kwaliteit van de uitvoering van de werken. 
 • nazicht van de rekening van de aannemer 

Assistentie bij voorlopige oplevering. 
Assistentie bij definitieve oplevering.