Energetische renovaties

BB BEN

Europa verplicht alle lidstaten om het bijna-energieneutraal (BEN) bouwen te stimuleren. Tegen 2021 moeten alle gebouwen BEN zijn, zowel bij nieuwbouw als doorgedreven renovaties. Voor overheidsgebouwen geldt de verplichting vanaf 2019. 
2/3 van het Belgisch gebouwenpatrimonium dateert van voor 1970 en heeft nauwelijks energetische performantie. Er dient bijgevolg een heel grote inspanning te gebeuren om al deze gebouwen tegen 2021 tot BEN te renoveren.  
De Vlaamse Overheid stimuleert de bouwsector door de wetgeving op vlak van thermische isolatie, luchtdicht bouwen en energietechnieken jaarlijks te verstrengen. De impact op het ontwerpen van gebouwen, studieproces en bouwen is bijzonder groot.

Bureau Bouwtechniek staat op de lijst van BEN-voorlopers en is daarmee een actieve promotor van de BEN principes. Door onze ruime ervaring met renovatieprojecten en projecten met doorgedreven energetisch ambities hebben we doorheen de jaren een zeer brede expertise opgebouwd die we kunnen inzetten voor energetische renovatieprojecten

.

Trisco simulatie raamdetail Axa Vorstlaan

Visie

Een energetische renovatie heeft als hoofddoel het energieverbruik te reduceren en het comfort te verhogen d.m.v. een duurzame renovatie van het gebouw. Het is steeds een evenwichtsoefening tussen energie-efficiëntie, kosten-baten, comfort, gebouwbeheer en duurzame materiaalkeuze. We geloven dat enkel d.m.v. een interdisciplinaire samenwerking tussen de verschillende belanghebbende partijen dit streven wordt bereikt. Succesvolle energetische renovaties vereisen een geïntegreerde aanpak die getuigt van een visie op het geheel.

Energetisch renovatieprojecten worden bij BB uitgevoerd door een multidisciplinair team van bouwtechnische specialisten, technisch tekenaars en energie- en installatietechnische specialisten onder leiding van een projectarchitect. Een unieke interne combinatie van onmiddellijk inzetbare experten. Naargelang de specifieke vragen en de opdracht nemen we ook externen op in ons team zoals een ontwerpend architect, een stabiliteitsingenieur of een restauratie-architect met wie we in het verleden reeds succesvol hebben samengewerkt.

Aanpak

Voorstudie
Een grondige analyse van de bestaande toestand ligt aan de basis van elk renovatieplan. Onze experten kunnen daarbij beroep doen zeer geavanceerde tools en technieken om een zo accuraat en volledig mogelijk beeld te krijgen van de bouwkundige toestand en de werkelijke energieprestaties van het gebouw in kwestie. 

De bestaande technische installatie wordt geanalyseerd en de kwaliteit van de bouwschil wordt in kaart gebracht o.a. door in situ onderzoek, sondages, luchtdichtheids- en vochtmetingen, thermografisch onderzoek, labo-onderzoek op vorstbestendigheid van bouwmaterialen, etc. Het   comfortaspect wordt geëvalueerd d.m.v.  datalogging van de luchttemperatuur en bepaling van de gevoelstemperatuur. De luchtkwaliteit wordt geëvalueerd door langdurige metingen van de CO2 en relatieve vochtigheid.
De verwarmings- en eventueel ook koelbehoeftes kunnen in kaart worden gebracht rekening houdend met het gebouwgebruik.

Ontwerp
In samenspraak met de opdrachtgever werken we één of meerdere renovatiescenario’s uit. Voor elk scenario worden de ingrepen gevisualiseerd, het effect op de energiebehoeftes en het comfort berekend en geëvalueerd, de bouwkosten geraamd en terugverdientijden berekend.

In overleg met de opdrachtgever wordt een keuze tussen de scenario’s gemaakt waarna dit vervolgens door het team verder wordt uitgewerkt. Eens het globale renovatieconcept en de daaraan verbonden prestatie-eisen is bepaald, zal dit voortdurend bijgestuurd worden om te voldoen aan de wensen en het beschikbare budget van de opdrachtgever. Dit vereist een interactief proces waarbij alle ingrepen kritisch geëvalueerd worden om, indien nodig, het concept bij te sturen.

Bouwaanvraag
Bureau Bouwtechniek maakt een bouwaanvraagdossier op indien voor de renovatiewerken een stedenbouwkundige vergunning is vereist.

Aanbesteding
BB stelt het bestek samen en begeleidt de vergelijking van de offertes van de aannemers.

Uitvoering
Tijdens de uitvoering controleert BB of de werken verlopen conform de technische bepalingen en vooropgestelde kwaliteit in het bestek.

Leiding der werken:

  • leiding van de werfvergadering met aannemer (technisch, kostentechnisch, organisatorisch enz.)
  • controle uitoefenen op de kwaliteit van de uitvoering der werken
  • nazicht van de rekening van de aannemer

Assistentie bij voorlopige oplevering.
Assistentie bij definitieve oplevering.

Tijdens de uitvoering, bijvoorbeeld a.d.h.v. een tussentijdse blowerdoortest, zal de BB-expert erop toezien dat de doelstellingen op vlak van energieverbruik gehaald worden.

Nazorg
Na de ingebruikname van het gebouw volgt BB het energieverbruik op en adviseren we de bouwheer over de afstelling van de technische installaties.