Studie naar lage temperatuur warmteconcepten in bestaande gebouwen

Opdrachtgever: Stad Antwerpen
Studie uitgevoerd door Ingenium en Bureau Bouwtechniek
Locatie: Antwerpen
Timing: 2018 - 2020
Status: uitgevoerd

Thermografisch beeld en foto Digipolis (Generaal Armstrongweg 1)
Thermografisch beeld en foto Regent II (De Roest d’Alkemadelaan 10-12)

Technisch Advies I Comfort en welzijn

Analyse en studie van de mogelijkheden, kosten en aan te raden optimalisaties van het bestaand patrimonium van de Stad Antwerpen i.s.m. Ingenium.

Stad Antwerpen heeft zich als ambitie gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Warmtenetten vormen binnen het Klimaatplan van de stad een kernmaatregel om de warmtevraag van de stad te vergroenen.

In een eerste fase vraagt Stad Antwerpen om de technische en financiële aanpassingen nodig om bestaande gebouwen aan te sluiten op een lage temperatuurwarmtenet in kaart te brengen. Hiervoor werden alle mogelijke bouwkundige en installatietechnische aanpassingsmaatregelen geïnventariseerd.

Bouwtechnische concepten
Bureau Bouwtechniek staat in voor de bouwtechnische concepten, waarbij de gebouwschil van de cases onderzocht wordt en bouwtechnische maatregelen worden voorgesteld om de warmtevraag van de gebouwen te verminderen in functie van het warmtenet.

De nadruk lag op concrete gevalstudies, waarbij voor concrete gebouwen in Antwerpen de aanpassingswerken noodzakelijk om optimaal aan te sluiten op een warmtenet onder de loep genomen werden. Bureau Bouwtechniek ging hierbij op zoek naar de nodige bouwkundige maatregelen om de energiebehoefte te beperken, een noodzakelijk onderdeel bij het onderzoek naar lage-temperatuuroplossingen. De financiële impact van de energetische maatregelen werd per gebouw en per scenario onderzocht.

De studie is uitgevoerd a.d.h.v. de volgende onderzoeksmethoden :

  • opmaak van een longlist en shortlist met mogelijke bouwkundige en installatietechnische ingrepen; 
  • plaatsbezoek / Quickscan (incl. thermografisch onderzoek) en analyse van de beschikbare informatie in functie van het in kaart brengen van de huidige isolatiekwaliteit van de gebouwschil;
  • bepaling van de noodzakelijke bouwtechnische maatregelen per case en per scenario, a.d.h.v. een warmteverliesberekening; 
  • aftoetsing van EPB-eisen van de voorgestelde maatregelen; 
  • bepaling van de investeringskost per case en per scenario.

Installatietechnisch
De installatietechnische ingrepen (en bijhorende investeringskost) om een aansluiting op het warmtenet mogelijk te maken, de strategie voor warmteproductie en -verdeling, en de coördinatie van de studie werd door Ingenium uitgevoerd.

Haalbaarheid
De conclusies van deze studie zullen aan de basis liggen van het haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding van lage temperatuurwarmtenetten naar de bestaande bebouwing door het inzichtelijk maken van de financiële en technische consequenties van de uitbreiding van de LT-warmtenetten naar bestaande wijken.

BB team: ir. arch. Robbe Verelst