Kantoorgebouw Souverain 25

Bouwheer: Cofinimmo
Adviseurs: Aluminium Centrum (deelstudie stabiliteit schrijnwerk)
Locatie: Oudergem
Timing: 2012 – 2013
Status: afgerond

Technische renovatiebegeleiding | Energetische renovatie

Onderzoek naar de haalbaarheid van een energetische gevelrenovatie van het kantoorgebouw “Souverain 25”, gelegen aan de Vorstlaan te Oudergem.

De studie onderzocht de haalbaarheid van een grondige gevelrenovatie om het kantoorgebouw passief te maken. Deze studie richtte zich enkel op de bouwschil. Parallel met ons onderzoek liep een andere studie naar optimalisaties van de technische installaties a.d.h.v. dynamische simulaties van het energieverbruik. 

Doel van deze deelstudie was de maatregelen te definiëren tot op niveau van het geveldetail opdat het gebouw een isolatiekwaliteit K16 zou kunnen krijgen. Er werd ons gevraagd verschillende scenario’s uit te werken gaande van een visueel zeer ingrijpende gevelrenovatie tot een renovatie waarbij het gevelaspect volledig behouden kon blijven. Het rapport diende als werkinstrument voor gesprekken met het agentschap Onroerend Erfgoed. Ook werd gevraagd de bouwkost van de verschillende gevelscenario’s te ramen.

Naast het onderzoek naar potentiële thermische optimalisaties werd ons ook gevraagd een studie te verrichten naar de zonnewarmtelasten en daglichttoetreding, i.f.v. het bepalen van een zonneweringsstrategie en glaskeuze.

Bouwschil
Het grootste luik van het onderzoek was een zeer grondige analyse van de huidige bouwschil door onderzoek van het as-built dossier, rondgangen in situ, demontages en sondages. De draagstructuur uit Corten staal en beton bevindt zich aan de buitenzijde. De impact van het perforeren van deze draagstructuur doorheen de bouwschil is onderzocht a.d.h.v. thermografische opnames.  

Verder werd het schrijnwerk, ontworpen door Chamebel, zeer grondig onderzocht: thermische isolatiewaarde, structureel draagvermogen van het schrijnwerk voor toepassing met driedubbele beglazing door het Aluminium Centrum.

Het totaal berekende K-peil van de huidige toestand bleek K93. De gevel diende dus na de renovatie 82% thermisch performanter te worden. 

Binnen de vooraf gedefinieerde scenario’s gingen we na wat de mogelijkheden waren om elk van de bouwschilden thermisch te optimaliseren. TRISCO-software is hierbij een belangrijk instrument geweest om de koudebruggen veroorzaakt door externe draagstructuur op te lossen. Principe-detailtekeningen werden opgemaakt van de scenario’s om uitgewerkte en berekende zaken te visualiseren. 

Door de hogere isolatie- en luchtdichtheidskwaliteit van de bouwschil na renovatie vermindert het energieverbruik voor verwarming, maar zal het koelseizoen worden verlengd en dus verhogen de kosten voor koelen aanzienlijk. Een juiste glaskeuze met voldoende zonwerende eigenschappen is daarom belangrijk.  Door middel van SunEye 210 (Solmetric) werd in situ de beschaduwing van de externe draagstructuur op de gevel in kaart gebracht. Voor verschillende glassoorten werden koellast, passieve zonnewinsten en besparingen op kunstverlichting geanalyseerd. Hieruit werd geadviseerd om geen al te zonwerende glas te verkiezen maar eerder glas met een goede verhouding daglichttoetreding versus zonwerend glas. Een glassoort met een zelfde goudkleurige aspect hebben we afgeraden.

Uit onze studie bleek een isolatiekwaliteit K16 niet haalbaar binnen de vooropgestelde scenario’s. Maar zelfs in het meest behoudsgezinde scenario waarbij het aspect volledig onaangetast blijft, bleek een K28 haalbaar.

BB Team: ing. Martijn Vyncke