In een levenscyclusanalyse of LCA wordt de milieu-impact in de diverse fasen van de levenscyclus van een product of proces volgens vastgestelde methoden in kaart gebracht en gewogen. Afhankelijk van het doel van de analyse en type product of proces, omvat de analyse de fase van cradle to gate (van grondstoffenwinning tot verlaten van het gereed product aan de fabriekspoort), cradle to grave (distributie, gebruiksfase, en afvalfase) of cradle to cradle (opnieuw gebruiken in de cyclus).

Vanuit het perspectief van duurzaam bouwen wordt bij de keuze van producten, productsystemen en elementen naast de technische, esthetische, economische en wettelijke aspecten, eveneens rekening gehouden met de milieuaspecten. Een instrument dat steeds vaker gebruikt wordt om de mogelijke milieu-impact van bouwproducten, gebouwelementen en zelfs volledige gebouwen te bepalen, is de levenscyclusanalyse of kortweg LCA.

Naarmate het energieverbruik daalt, zal de relatieve bijdrage van de toegepaste bouwmaterialen aan de globale ecologische voetafdruk van gebouwen steeds belangrijker worden. Om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het verminderen van de milieuimpact van zijn gebouwen, hebben de drie gewesten de TOTEM-tool uitgewerkt.