Den Wolsack

Opdrachtgever: Herita vzw
Locatie: Antwerpen
Timing: 2019-2020
Status: opgeleverd

Technisch advies I Energetische haalbaarheidsstudie

Energieaudit onroerend erfgoed van monument Den Wolsack in Antwerpen ter verbetering van de energie-efficiëntie en het gebruikerscomfort. Het hoofdgebouw van Den Wolsack is vastgesteld als bouwkundig erfgoed en beschermd als monument.

De energieaudit, met een voorstel tot energiebesparende maatregelen, kan als basis gebruikt worden voor het toekennen van premies voor de meerkosten m.b.t. de energiebesparende maatregelen. In nauw contact met het Erfgoedenergieloket (adviesorgaan van het Agentschap Onroerend Erfgoed i.f.v. energieaudits) worden energiebesparende maatregelen voorgesteld die kunnen opgenomen worden in het latere vergunning- en premiedossier. De energieaudit onroerend erfgoed is gebaseerd op de Europese richtlijn EN ISO 16883.

Audit
Een eerste stap binnen de ‘energieaudit onroerend erfgoed’ is de analyse van de bestaande energie-efficiëntie van het gebouw en de bijhorende energieverliezen. De volledige gebouwschil en de aanwezige technische installaties wordt geïnventariseerd tijdens een plaatsbezoek a.d.h.v.: 

  • vochtmetingen, 
  • thermografische beelden (wanneer de omstandigheden goed zijn), 
  • kwalitatieve zoutanalyses, 
  • en eventueel bijkomende dataloggers.

Per onderdeel van de gebouwschil (gevels, daken, vloeren, buitenschrijnwerk) en de technische installaties worden verschillende energiebesparende maatregelen voorgesteld. 

De impact van de verschillende maatregelen wordt onderzocht, rekening houdend met de erfgoedwaarde, de bouwkundige risico’s en de financiële impact. 

Binnen de bouwkundige risico’s wordt het risico op oppervlakte- of inwendige condensatie en het risico op schimmel- en houtrotvorming onderzocht aan de hand van gespecialiseerde software. 

Daarnaast wordt de problematiek rond opstijgend vocht en de aanwezigheid van zouten onderzocht. 

Op basis van de haalbaarheidsstudie wordt een keuze voor enkele maatregelen gemotiveerd.

Meer over energetische haalbaarheidsstudies