Knowhow

Bureau Bouwtechniek onderhoudt intensieve contacten met kennisinstellingen en onderzoekscentra.

Prof. arch. Jan Moens is sinds 2003 als deeltijds docent verbonden aan de Universiteit Gent, vakgroep Architectuur en Stedenbouw voor het opleidingsonderdeel Bouwtechnische aspecten van de bouwhuid. Hij leidt elk academiejaar het atelier Architectuurontwerp en bouwdetail: bouwtechnische vraagstukken en case studies voor bachelor en master studenten en wordt regelmatig gevraagd als jurylid bij doctoraatsverhandelingen.
Daarnaast is hij lid van het Technisch Comité Dichtingswerken van het WTCB, waar gewerkt wordt aan de totstandkoming van verschillende Technische Voorlichtingen. Hij is een graag geziene lector voor o.a. UGent, Infosteel, Confederatie Bouw en WTCB en is docent “Plat Dak Specialist” i.o.v. KVIK, Cevora en Bevad.

Ir. arch. Nadja Van Houten is lid van het Technisch Comité Brandveiligheid van het WTCB.

Ing. Freya Michiels is jaarlijks gastdocente bij EHSAL voor de cursus Veiligheid en risicoanalyse en bij Cresept voor Werken op hoogte, algemene bouwplaats risico’s, explosiegevaar en veiligheidscoördinatie. Daarnaast verzorgt ze als plat dak specialist regelmatig lezingen op aanvraag van o.a. Eandis, NAV, IHAM, Centrum Duurzaam Bouwen en Bevad.
Freya wordt regelmatig ingeschakeld als praktijkexpert door het WTCB als lid van de werkgroep Dichtingswerken.

Arch. Raf De Preter is praktijkassistent en thesisbegeleider Architectuurontwerp en bouwdetail aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent.

Ing. Martijn Vyncke is lector aan de KAHO Sint-Lieven (Postgraduaat Bio-ecologisch Bouwen), praktijkassistent en thesisbegeleider aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent en geeft opleidingen over bioklimatische architectuur voor VIBE, de KAHO Sint Lieven en de Hogeschool PXL (Limburg).

Dr. ir. arch. Nathan Van Den Bossche is sinds 2006 verbonden aan de onderzoekscel bouwfysica van de UGent. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het Testcentrum Gevelelementen en is hij nauw betrokken bij de opleiding van studenten ingenieur-architect aan de UGent. 
Nathan is auteur van een 50-tal nationale en internationale publicaties, en geeft regelmatig lezingen op binnen- en buitenlandse studiedagen en congressen.

ir. arch. Paulus Present is lid van het Technisch Comité BIM & ICT van het WTCB sinds 2016. Hij wordt als BIM specialist vaak gevraagd als gastspreker of docent door instellingen als bijvoorbeeld de UGent en het NAV

Bureau Bouwtechniek neemt graag en gretig deel aan verschillende onderzoeksprojecten.

TETRA PRO 3: Prefab-Renovatie-Oplossingen voor de tertiaire gebouwsector (2015 - 2017) Het project “PRO3 - Prefab-Renovatie-Oplossingen voor de tertiaire gebouwsector” richt zich op prefab renovatie-oplossingen die toelaten om op een snelle en herhaalbare manier de bestaande gebouwschil te renoveren. Focus ligt op de tertiaire gebouwsector zoals kantoren, ziekenhuizen of scholen.
Het TETRA project PRO3 is opgezet door de Universiteit Gent in samenwerking met het WTCB en beoogt om de prefab renovatie in Vlaanderen te stimuleren door prefab-renovatie oplossingen uit te werken voor courante typologieën van tertiaire gebouwen.

Met steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen

meer lezen

Technische Comité BIM&ICT
Opgericht in maart 2016 door het WTCB
Doel van dit TC is de nodige onderzoeks- en informatieactiviteiten opstarten en coördineren en de overeenstemmende normalisatieactivieiten opvolgen.

De thema's van het Comité belangen alle actoren uit de sector aan. Bijgevolg zullen alle bouwpartners betrokken bij het ontwerp, de uitvoering, het onderhoud en de renovatie van gebouwen erin vertegenwoordigd zijn: bouwheren, architecten, studiebureaus, aannemers, fabrikanten en controlebureaus. Daarnaast wordt er ook beroep gedaan op vertegenwoordigers uit de universitaire wereld en leveranciers van informaticaoplossingen.

meer lezen
eerste output werkgroep 1

Vlisog: Vlaams Initiatief Systematisch Onderhoud van Gebouwen Het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid kent i.h.k.v. het Nieuw Industrieel beleid (NIB) steun toe aan het project Integraal en systematisch gebouwenbeheer ten behoeve van een duurzaam gebouwenpatrimonium ingediend door het Vlaams Initiatief Systematisch Onderhoud van Gebouwen.

Vlisog promoot het systematisch onderhoud van gebouwen en wil de nodige kennis verwerven om dat onderhoud te optimaliseren.

De stichtende partners van Vlisog zijn, naast  BB, de nv Messiaen, Vanhout Facilities, Tectum Group en Reynaers Aluminium. Daarnaast werken ook Plan B, Brontec, WTCB, Vlaamse Confederatie Bouw en CeDuBo mee aan het project.

meer lezen

Porf. arch. Jan Moens en dr. ir. arch. Nathan Van Den Bosche zetelen voor BB in het IWT-VIS traject Renofase: Stappenplan voor een kwaliteitsvolle energetische renovatie. Renofase is gericht op architecten, aannemers en producten en leveranciers actief op de woning-renovatiemarkt. Er wordt gestreefd  naar een integrale aanpak van renovatie-projecten. Het werkplan  omvat drie grote pijlers: opbouw van kennis en uitwerken van tools,  stimuleren van innovatie, en het implementeren van de ontwikkelde zaken in de praktijk.

Prof. arch. Jan Moens, arch. Francesca Cosby, ir. arch. Karen Josso en arch. Bert Van den Bergh nemen als praktijkexperten deel aan het IWT-VIS project S.T.A.R. (Sustainable Thermal Acoustic Retrofit) van het WTCB. Ze leveren met name een bijdrage aan de conceptuele onderzoekspijler van het project, waarbij een aanzet wordt gegeven voor een technische voorlichtingsnota. Deze zal vooral bestaan uit een verzameling van "Robust details”, generische bouwdetails met daaraan gekoppeld checklists die per stap door alle betrokken partijen moeten worden afgetekend. Dit conceptuele onderzoek wordt in nauw overleg met de relevante professionelen uitgevoerd via zes gespecialiseerde werkgroepen die elk een welomlijnd onderwerp zullen behandelen: schrijnwerk, gevels en gevelsystemen in steenachtige materialen, gemene muren en vloeren in steenachtige materialen, houten gevelmaterialen, daken en tot slot installaties.

Bureau Bouwtechniek maakt deel uit van vier van de zes werkgroepen: schrijnwerk, gevels en gevelsystemen in steenachtige materialen, houten gevelmaterialen en daken. S.T.A.R. loopt van 2012 t.e.m. 2014.

Bureau Bouwtechniek stapt mee in IWT-TETRA onderzoeksproject van Universiteit Gent: Thermografie als graadmeter van de gebouwschil. Bureau Bouwtechniek werd gecontacteerd om deel uit te maken van de gebruikersgroep. Vanuit onze ruime ervaring met thermografie, bijvoorbeeld bij de analyse van historische gebouwen, de toepassing bij schadediagnose, en vergelijking met numerieke simulaties dragen we actief bij tot het project. Onze interne specialisten blijven op die manier steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit TETRA project werd opgestart eind 2013 en loopt nog tot eind 2015. BB wordt vertegenwoordigd door ing. Martijn Vyncke en prof. arch. Jan Moens.

Bureau Bouwtechniek maakte deel uit van de gebruikersgroep voor het TETRA project Bouwen met glas en adhesieven van de Universiteit van Gent. Dit IWT project was gericht op de kennisverspreiding over het constructief verlijmen van glas aan metaal. 
Het gebruik van lijmen in constructieve glas-metaaltoepassingen in de bouw is momenteel vrij beperkt. Dit is vooral te wijten aan een gebrek aan kennis van lijmverbindingen en – producten met betrekking tot duurzaamheid en de langetermijnprestaties in de bouw. Het TETRA project omvatte een uitgebreide literatuurstudie van de stand van de techniek, ettelijke proefprogramma’s en enkele praktijkstudies.
Prof. arch. Jan Moens en ir. arch. Marleen Meulenberghs hielpen als lid van de gebruikersgroep vanuit hun praktijkervaring mee de toepassingsvoorbeelden te bepalen. (Startdatum: 16/11/2009, Einddatum: 31/01/2012)