Aanpak

Bureau Bouwtechniek is een multidisciplinair studie- en adviesbureau gespecialiseerd in de techniek van het bouwen. BB werd in 1995 opgericht door prof. arch. Jan Moens als het eerste bureau voor technisch advies bij bouwprojecten in België.
Anno 2019 stelt BB een 70-tal architecten en ingenieurs te werk en is het uitgegroeid tot een toonaangevend technisch ondersteuningsbureau voor architecten en bouwheren waar een team van experten passioneel bouwtechniek bedrijft.

Cijfers

Bureau Bouwtechniek werkt jaarlijks gemiddeld aan een 280-tal projecten. Het leeuwendeel (70%) daarvan zijn kwalitatief hoogstaande architectuurprojecten waarbij we optreden als partner van de architect. De overige 30% wordt ingevuld door technische renovatiedossiers - op jaarbasis helpen we bijvoorbeeld tussen de 50.000 en 70.000m2 dak renoveren i.o.v. onze vaste partners Delhaize, Carrefour, Redevco en patrimoniumbeheerder Cofinimmo - en unieke, gespecialiseerde bouwtechnische adviezen.

Geografisch

78% van onze omzet wordt in Vlaanderen gegenereerd, 13% in Brussel en 9% in Wallonië. BB realiseerde zijn eerste project in Wallonië in 2008. Vandaag werken we er aan 14 projecten i.s.m. 7 architectenbureaus uit het Brusselse op 9 verschillende locaties.

Groei

Bureau Bouwtechniek is een bedrijf in groei. Tussen 2009 en 2013 is het personeelsbestand met 25% toegenomen. Enerzijds ging BB een aantal grootschalige, ambitieuze engagementen aan, anderzijds stellen we vast dat het aandeel van onze reguliere activiteiten bij onze vaste partners gestegen is. In beide gevallen heeft Bureau Bouwtechniek het vertrouwen van de klant kunnen bevestigen en consolideren.

Bedrijfsleiding

Raad van bestuur:
prof. arch. Jan Moens, gedelegeerd bestuurder, voorzitter
ir. arch. Toon Kalhöfer, gedelegeerd bestuurder
arch. Mark Sette, bestuurder
ir. arch Nadja Van Houten, bestuurder

Dagelijks bestuur:
ir. arch. Toon Kalhöfer, algemene en zakelijke leiding
arch. Mark Sette, directeur personeel
ir. arch. Nadja Van Houten, procescoördinator
ir. arch. Gert Biebauw, financieel directeur

Missie

Bureau Bouwtechniek realiseert zijn projecten in samenwerking met zijn klanten, als één team. Elk contract is voor ons een volwaardig engagement waarin we ons als betrokken partij opstellen.

Voor elk engagement dat BB aangaat, brengen we intern het meest geschikte team conform de specifieke vereisten van de opdracht samen. De projectleiding wordt van a tot z door dezelfde projectcoördinator gesuperviseerd. Kwaliteit en degelijkheid staan daarbij voorop.
We streven ernaar om met onze technische bagage een meerwaarde te genereren voor onze opdrachtgevers.
We geloven in een no-nonsens aanpak en open en respectvolle dialoog met alle betrokken partijen als voorwaarde voor een constructieve en succesvolle samenwerking.

Als ervaren bureau met een stevige reputatie kan Bureau Bouwtechniek inzetten op grote, ambitieuze bouwprojecten. Anderzijds blijven we een flexibel bedrijf dat ook maatwerk voor kleinere projecten kan afleveren.
BB houdt vast aan zijn pioniersrol en heeft de ambitie om via studie en onderzoek zijn expertise en passie voor de bouwtechniek een voortrekkersrol te blijven invullen.

BB gelooft in een geïntegreerde aanpak en investeert structureel in een multidisciplinair team van geroutineerde experten en beloftevolle nieuwkomers met innovatieve ideeën. Een bewuste mix die in de praktijk zijn merites bewezen heeft. 

Visie

Kennisontwikkeling is zowel de overlevingsstrategie als het groeipotentieel van Bureau Bouwtechniek: we investeren in onze mensen en zorgen ervoor dat ze in een stimulerende omgeving zichzelf kunnen overtreffen. Daar ligt onze winst en de garantie om ook in de toekomst op topniveau aan bouwtechniek te kunnen blijven doen.
De BB bouwspecialisten worden actief aangemoedigd om deel te nemen aan studiedagen, symposia, opleidingen en onderzoeksprojecten i.s.m. universiteiten en te participeren in technische comités van het WTCB .

Onze experten zijn ook betrokken bij gesubsidieerde onderzoeksprojecten en experimenten naar nieuwe toepassingen van materialen en bouwsystemen. Onze expertise wordt daarnaast ook geconsulteerd door fabrikanten voor het uittesten en evalueren van nieuwe materialen of bouwsystemen.

Een BB architect of ingenieur heeft bij voorbaat een passie voor analytisch denken en is inzetbaar over verschillende kennisdomeinen heen. Bureau Bouwtechniek wil zijn medewerkers opleiden tot constructief meedenkende experten die in samenwerkingsverbanden maximaal renderen.